اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/76/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-GPS

اشتراک گذاری