اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/78/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-LES-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa

اشتراک گذاری