اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.radcom.co%2Ffa%2Fnews%2F81%2Fchrome-not-secure-warning

اشتراک گذاری