اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.radcom.co/fa/news/82/%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa

اشتراک گذاری