اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.radcom.co/fa/news/83/carnp-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری