اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.radcom.co%2Ffa%2Fnews%2F83%2Fcarnp-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25aa%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585

اشتراک گذاری