اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.radcom.co%2Ffa%2Fnews%2F84%2F%25d8%25a7%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c%25da%25a9%25db%258c%25d8%25b4%25d9%2586-Time-ir-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1

اشتراک گذاری