اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.radcom.co/fa/news/84/%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-Time-ir-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری