اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.rameuic.com/ar/news/227/%d8%ad%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%da%a9%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%81%db%8c-6-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-2019-%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a5%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری