اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.rameuic.com%2Fen%2Fnews%2F115%2FIranian-rails-safer-than-expected-UIC-high-expert

اشتراک گذاری