اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.rameuic.com%2Fen%2Fnews%2F381%2FUIC-RAME-Webinar-on-RSF-and-Research-held-on-April-20-2021

اشتراک گذاری