اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1241/Technical-and-Standards-Deputy-of-SATBA-announced-at-the-3rd-solar-power-plant-conference-that-the-capacity-of-Iran-s-renewable-power-plants-reached-650-MW

اشتراک گذاری