اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1250/Deputy-Minister-of-Energy-and-head-of-SATBA-announced-at-the-private-sector-investors-meeting-of-the-Iranian-Electricity-Industry

اشتراک گذاری