اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1270/The-Ministry-of-Energy-s-proposal-to-increase-the-system-benefits-charge-sources-approved-by-the-Cabinet-of-Ministers

اشتراک گذاری