اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1286/The-meeting-of-SATBA-s-managers-with-private-sector-investors-in-Nain-city

اشتراک گذاری