اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1289/During-the-trip-of-Deputy-Minister-of-Energy-and-head-of-SATBA-will-be-implemented-in-Kerman-province

اشتراک گذاری