اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1290/Holding-a-joint-meeting-on-solving-the-problems-of-renewable-and-clean-power-plants-license-holders-in-Isfahan-and-Chaharmahal-and-Bakhtiari-provinces

اشتراک گذاری