اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1292/Training-course-on-how-to-operate-and-run-the-Mehrsan-system-was-held-by-SATBA

اشتراک گذاری