اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.satba.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F1399%2FThe-4th-Iran-Renewable-Energy-Conference-and-Exhibition-Iran-REC-2019

اشتراک گذاری