اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1084/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-2017

اشتراک گذاری