اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1118/%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%be%d8%b3%d8%aa-BEST-2018

اشتراک گذاری