اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1220/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0-%d9%88-%db%b1%db%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b9%db%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری