اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1238/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-500-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری