اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1260/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری