اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1307/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-EScoin-6-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-1397

اشتراک گذاری