اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1324/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری