اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1354/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری