اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1361/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-4%d9%885%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری