اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1362/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-3200-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری