اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1369/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82

اشتراک گذاری