اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1389/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-10-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری