اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1401/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c

اشتراک گذاری