اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1421/14-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa

اشتراک گذاری