اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1433/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-16-%d8%a7%d9%84%db%8c-17-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری