اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1437/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398

اشتراک گذاری