اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1475/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%a8%db%8c5-5-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری