اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/fa/news/1482/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b0-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری