اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.sb-ostan.ir/fa/news/8904/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-10-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری