اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.sepidhospital.com%2Ffa%2Fnews%2F783%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25aa-%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری