اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.stpc.ir/fa/news/214/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری