اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.stpc.ir/fa/news/36/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری