اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.szogpc.com/fa/news/2409/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری