اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.szogpc.com/fa/news/2459/%db%b1%db%b6%db%b0-%db%b1%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری