اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.szogpc.com/fa/news/2662/%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری