اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.szogpc.com/fa/news/2762/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%a8%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری