اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F15878%2FGartner-Says-Governments-in-Middle-East-and-North-Africa-to-Spend-US-11-6-Billion-on-IT-in-2017

اشتراک گذاری