اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F15898%2FGartner-Says-Worldwide-IT-Spending-Forecast-to-Grow-1-4-Percent-in-2017

اشتراک گذاری