اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F1597%2FITU-and-TechAmerica-to-organize-a-joint-side-event-during-the-June-UNFCCC-Climate-Change-Talks

اشتراک گذاری