اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F16252%2FMiddle-East-and-North-Africa-Information-Security-Spending-Will-Grow-11-Percent-to-Reach-1-8-Billion-in-2017

اشتراک گذاری