اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tic.ir/en/news/18380/Organizations-Using-Blockchain-Smart-Contracts-Will-Increase-Overall-Data-Quality-by-50

اشتراک گذاری