اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F18684%2FIt-is-anticipated-Global-Government-IT-Spending-to-Decline-0-6-in-2020

اشتراک گذاری