اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F18774%2FICT-Minister-Iran-to-launch-5-satellites-by-end-of-year

اشتراک گذاری